Sen o wybuchu bomby atomowej

Wybuch określa się jako daleko szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na dużym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch jest miejsce w zupełnie określonych warunkach, a konkretnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w ściśle określonym przedziale, który określany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu niezbędne istnieje również pewna energia, której inicjatorem mogą żyć takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowie elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta nazywana jest młodą energią zapłonu i definiowana jako znacznie niska energia kondensatora w rejonie elektrycznym, którego rozwiązanie może przynieść zapłon mieszaniny i przekazywanie się płomienia w możliwości warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do robocie w powierzchniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który kupi na analizę zagrożenia wybuchem, który powstaje z stojących w poszczególnym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak również iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie brać kontakt z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz łączy się bowiem z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej konieczne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, i w wypadku miałów jest utrzymywane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami że stanowić zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale same ciała stałe.